Zakres specjalizacji

Do kogo kieruję swoje usługi?

Celem mojej Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie usług prawnych na najwyższym możliwym poziomie, zapewnienie każdemu klientowi indywidualnego podejścia, dbając o jak najlepsze i jak najkorzystniejsze rozwiązanie problemów prawnych. Świadczymy usługi prawne na terenie całej Polski.

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców  zapewniając wszechstronne i kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie sprawy. Kancelaria udziela pomocy w szczególności w poniżej wskazanych obszarach:

Prawo cywilne

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego:

 • reprezentacja Klientów przed Sądami wszystkich instancji;
 • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sprawy konsumenckie, sprawy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ZUS i innych organów;
 • sprzeciwy od wyroków zaocznych, sprzeciwy/zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym/nakazowym;
 • sprawy o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania (nieruchomości/rzeczy ruchome), o zasiedzenie;
 • najem/dzierżawa nieruchomości.

Prawo rodzinne

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego:

 • rozwód i separacja;
 • władza rodzicielska i ustalenie pieczy;
 • alimenty: zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • wyrażenie przez Sąd zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej;
 • ubezwłasnowolnienie w całości lub części;
 • ustanowienie opiekuna lub kuratora;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku.

Prawo pracy

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • sprawy o mobbing;, odszkodowanie;
 • sprawy o wydanie świadectwa pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Prawo karne, wykonawcze i wykroczenia

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym wykonawczego i wykroczenia:

 • reprezentacja we wszystkich sprawach karnych (postępowanie przygotowawcze, przed sądem I instancji, odwoławcze, wykonawcze)
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego;
 • zatrzymania, posiedzenia aresztowe, udział w przesłuchaniach;
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia;
 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary;
 • sprawy o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE);
 • sprawy o zwolnienie z odbycia reszty kary odbywanej w systemie dozoru elektronicznego (SDE);
 • sprawy o zmianę zastępczej kary pozbawienia wolności.

Prawo spadkowe

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego:

 • sprawy o dziedziczenie ustawowe i testamentowe;
 • sprawy o odrzucenie lub przyjęcie spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • sprawy o odrzucenie lub przyjęcie spadku w imieniu małoletniego;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu o dział spadku lub zniesienie współwłasności.

Prawo administracyjne

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego:

 • sprawy administracyjne przed organami I i II stopnia;
 • reprezentacja Klientów we wszystkich sprawach administracyjnych przed sądami administracyjnymi WSA i NSA;
 • sporządzanie pism w sprawach administracyjnych np. odwołanie, skarga do WSA, skarga kasacyjna, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Prowadzę stałą i doraźną obsługę prawną wszystkich podmiotów prawa gospodarczego (przedsiębiorców):

 • stała lub doraźna obsługa prawna przedsiębiorców – w ramach umowy o stałą współpracę lub zlecenia w zakresie prowadzenia konkretnej sprawy (np. o zapłatę);
 • opracowywanie, kontrola i weryfikacja umów, zamówień, regulaminów, uchwał, protokołów i dokumentów rejestrowych;
 • negocjacje i prowadzenie mediacji z kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami, dochodzenie roszczeń, windykacja zaległych należności;
 • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej;
 • przeprowadzenie całego procesu rejestracji nowych spółek, klubów sportowych, stowarzyszeń i innych podmiotów prawa gospodarczego;
 • bieżące prowadzenie spółek, zgłaszanie zmian do KRS;
 • sprawy o wykreślenie i likwidację spółek.

Porady prawne

W ramach wykonywanej praktyki udzielam również doraźnej pomocy prawnej w formie:

 • porad prawnych udzielanych osobiście w Kancelarii;
 • porad prawnych udzielanych za pomocą środków komunikowania się na odległość (online);
 • porad prawnych udzielanych za pośrednictwem telefonu (porada telefoniczna).

Potrzebujesz pomocy prawnej?

+48 733-603-990

Albo napisz wiadomość e-mail na wskazany adres